Bize Ulaşın 0212 231 97 47

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan HONEST HOLDİNG A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, HONEST HOLDİNG A.Ş olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, doldurmuş olduğunuz İletişim Formu aracılığı ile şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, aşağıdaki koşullarda olmak üzere tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebeleri nelerdir?

Honest Holding A.Ş.’ye iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, iletişim sayfamızdaki form alanında belirtmiş olduğunuz soru, görüş, talep ve temennilerin değerlendirilmesi, gerek olması durumunda bunların cevaplandırılması ve grup şirketlerimiz ile ilgili olmaları durumunda Honest Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler ve bağlı şirketleri ile iştirakleri bünyesinde grubumuz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, ve başvurunuza cevap verilmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; zorunlu olması halinde resmi merci ve kurumlar, Honest Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimizdir.

Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan İletişim Formları aracılığı ile toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.